Pædagogisk metode

Alle botilbud i regi af Fonden Startskuddet arbejder med mennesker ud fra tankegangen, at vi alle stræber efter at indgå i meningsfulde relationer med andre mennesker.

Beboere på Venus inddrages og tilbydes størst muligt ejerskab af egen proces. Vi står på en høj faglighed, og trækker på viden med afsæt i følgende pædagogiske teorier:

Vores udgangspunkt er, at forstå det enkelte menneske ud fra den kontekst, mennesket befinder sig i. Vi ønsker at forstå beboerens handlinger ud fra det system og de rammer, han/hun befinder sig i. Vi har erfaring med, at alle handlinger og adfærd giver mening, når man søger at se det fra beboerens perspektiv og kontekst.

Beboerens system vil typisk bestå af: andre beboere, deres forældre, søskende, øvrig familie, sagsbehandlere, personalet på deres opholdssted, psykologer, psykiatere og andre behandlere. Vores opgave er at forstå og se mønstre og sammenhænge.

Den narrative tilgang giver gode og naturlige måder at nå frem til en positiv mestringsstrategi, ligesom den medvirker til at kunne rammesætte en pædagogisk linje, hvor personalet bliver bevidste om egen tænkning og strategier.

Vi supplerer løbende med neuropædagogisk viden og indsigt via undervisningsdage og behandlingsrum samt professionel supervision. Ved at arbejde på denne måde, øger vi vores og det enkelte menneskes muligheder for at få øje på de ressourcer og de udviklingsmuligheder der er, og kan skubbe forhindringer og begrænsninger i baggrunden samt arbejde konstruktivt fremad.

I hverdagen arbejder vi Recovery orienteret med afsæt i den enkelte beboers evne og vilje til at kunne se fremad under de forudsætninger som psykiske sygdomme bærer med sig. Gennem Recovery kan vi fokusere på beboerens håb, meninger og selvbestemmelse med intention om at skabe et meningsfuldt liv, på trods af udfordringerne ved en eller flere psykiske diagnoser.

Nogle dage og situationer kan være sværere at håndtere end andre. Så er vi særligt opmærksomme på at støtte den enkelte beboer. Vores personale er trænet i Low Arousal, og formår derfor at møde det enkelte menneske roligt og rummeligt med sigte på, at beboeren kan genvinde kontrollen, f.eks. gennem afledning.

Beskæftigelse og skole

Alle beboere har et individuelt behov, og noget af det første vi kigger på, når vi får en ny beboer er, hvordan vi skaber en meningsfuld hverdag. Den kan bestå af alt fra frivilligt arbejde, over beskyttet beskæftigelse, STU eller noget helt fjerde, der passer til intentioner og ønsker.

Vi har beboere, der har aktiv beskæftigelse, STU eller selv skaber indhold i hverdagen med hjælp fra personalet.

I Fonden Startskuddet er der på erhvervsskolen Solis mulighed for både almindelige skolefag og praktisk læring. Her kan elever få individuelt tilrettelagt undervisning af lærere, der har erfaring med specialundervisning.

På Solis er der også mulighed for praktiske værksteder, så elever kan tilegne sig færdigheder inden for kreative fag, håndværksfag og lignende. Læs mere om Solis her.

Mini Zoo Øens Dyr, som ligger på Masnedø ved Vordingborg, er et andet tilbud i Startskuddets familie. Her kan man få skræddersyet en STU, hvor man både lærer om dyr og er med til at drive den lille zoologiske have under hensyn til de særlige behov man har. Alle opgaver er individuelt tilpasset den enkelte elev.