Spørgsmål og svar

Sådan arbejder vi

Alle samarbejder er forskellige og socialsektoren har mange metoder og systemer. I udgangspunktet indretter vi os derfor efter den enkelte kommune, så vi kan imødekomme jeres behov og ønsker bedst muligt.

Vi har dog nogle væsentlige procedurer og metoder internt, som har stor betydning for de resultater vi opnår med vores beboere. Dels har vi solid faglig støtte fra Startskuddets sekretariat og dels lægger vi vægt på at evaluere vores eget arbejde løbende.

For beboere under 18 år udarbejder vi en statusrapport hvert halve år, mens vi for beboere over 18 år udarbejder rapporten en gang årligt. Beboerens kontaktperson udarbejder rapporten sammen med vores faglige koordinator med VUM som ramme, og inden den fremsendes til kommunen, inddrages beboeren med henblik på at kvalificere indholdet.

Sådan sætter vi mål med vores beboere

Ved indskrivning forventer vi, at kommunens handleplan foreligger. Er det ikke tilfældet kan vi selvfølgelig bistå med at udarbejde den, så vi har en god forventningsafstemning og et ordentligt grundlag for det arbejde, som vi forventes at udføre.

Venus udarbejder en udviklingsplan med afsæt i handleplanen, og udvælger en kontaktperson blandt personalet, så vores nye beboer har en fast medarbejder som sin kontakt- og støtteperson.

Hver måned har vi udviklingsplansmøde med Startskuddets faglige chef og ekstern psykolog, hvor vi gennemgår to beboeres status ad gangen, samt vores aktuelle metodevalg. Vi opdaterer udviklingsplanen i delmål, med afsæt i de indsatsmål som kommunen har angivet i handleplanen for den enkelte beboer.

Der arbejdes altid på, at beboeren deltager aktivt i sin egen udviklingsplan, da det er deres liv og drømme vi skal understøtte.

Sådan følger vi op
Vi ved, at et menneske udvikler sig i små spring, og særligt for mennesker på botilbud er det afgørende at være opmærksom, når der er ny udvikling. Derfor er vores faglige koordinator i samarbejde med personalet og beboer løbende opmærksom på justering af indsatser. Med hver justering af indsatser bliver sagsbehandler orienteret af vores tilbudsleder.

Udviklingsplanen revurderes på et møde ca. hver 6-8 uge, hvor medarbejdergruppen gennemgår periodens udvikling, mål og planer. Facilitator for mødet er Startskuddets faglige chef og tilbuddets tilknyttede psykolog eller anden specialfaglig person. Beboers kontaktperson har ansvar for at fremlægge status på samarbejdet med sin beboer og gennemgå udviklingspunkter og mål for kommende periode.

Vi tager afsæt i hverdagens erfaringer og konkrete refleksioner fra både beboer og fagpersonale, når vi evaluerer fokusområder, og opdaterer udviklingsplanen og den pædagogiske plan.

Afhængig af beboers situation og handleplan udarbejder vi hvert eller hvert halve år en statusrapport, som danner grundlag for statusmøde med sagsbehandler, forældre, beboeren selv og andre relevante fagpersoner. Vi er her særligt opmærksomme på beboerens erfaringer, og har et 360 graders perspektiv på evalueringen.